6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ( KVKK) BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

‘’ GÜLŞAH SÜTLÜOĞLU KÖK İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK MERKEZİ’ olarak; kişisel verilerinizin işlenmesine, korunmasına azami özen gösteriyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca, veri sorumlusu olarak; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması kanununun 10. maddesi uyarınca; danışanlarımızı kapsayacak şekilde oluşturulan politikalar ve işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz.

Bu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmeliğin 5/8. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla GÜLŞAH SÜTLÜOĞLU KÖK İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK MERKEZİ’’ tarafından hazırlanmıştır.

1- Veri Sorumlusu:

 

Şair Eşref bulvarı Kültür Mah. No:51 Hak Apt. K:1 D:1 Alsancak Konak İZMİR adresinde mukim, 25462930764 Vergi No’lu, 2546293076400019 mersis nolu ‘’ GÜLŞAH SÜTLÜOĞLU KÖK İNSAN KAYNAKLARI VE DANIŞMANLIK MERKEZİ’’ bundan sonra ‘’DANIŞMANLIK MERKEZİ’’ olarak anılacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

2- Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik, Hasta Hakları Yönetmeliği ve ilgili mevzuat uyarınca toplanan kişisel verileriniz, kanunda öngörülen ilkelere uygun olarak, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, ‘’DANIŞMANLIK MERKEZİ’’  faaliyetleri kapsamında Kanunun 4., 5., 6. maddelerine ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

▪     Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetlerinin finansmanının planlanması ve yönetilmesinin sağlanması,

▪     Tabi olduğumuz ilgili mevzuat uyarınca, sağlık hizmetlerine ilişkin edindiğimiz bilgileri Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak, kurumların taleplerine yanıt vermek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli bildirimlerde bulunmak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek,

▪     3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer düzenlemelerde yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,

▪     Sunmuş olduğumuz sağlık hizmeti kapsamında mevzuat gereği saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesini sağlamak,

▪     Kimliğinizi teyit etmek, sunulan sağlık hizmetleri kapsamında anlaşmalı kurumlarla hukuki irtibatınızın teyit edilmesi, faturalandırma ve finansal mutabakatın sağlanması,

▪     Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,

▪     Koruyucu sağlık hizmeti dahil sağlık ve danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

▪     Danışmanlık merkezinin iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, analiz yapma, risk yönetimi ve kalite süreçlerinin değerlendirilmesi,

▪     Sunulan hizmetlerimiz karşılığında e-faturaların düzenlenmesi;

▪     Sunulan hizmetler ile ilgili faturalandırma, ödeme işlemlerinin yapılmasını sağlamak;

Danışmanlık Merkezi olarak tarafınızdan elde edilen kişisel verileriniz herşeyden önce size etkili, güvenli ve kaliteli bir sağlık hizmetinin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Kişisel verilerinizin genel kullanım amaçları arasında kimliğinizi teyit etme, doktor hasta iletişiminin sağlanabilmesi, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin planlanması ve etkin bir biçimde yürütülmesi, sağlık hizmeti finansmanının planlanması ve yönetimi, Danışmanlık merkezimizin iç işleyişi ile

günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi, ilaç ve malzeme temini bulunmaktadır. Kliniğimizden

randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme amacıyla iletişim verilerinizi kullanacağız.

Yukarıda yazılı amaçlar doğrultusunda, Danışmanlık Merkezi faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere, aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir.

▪     Kimlik Bilgileriniz (T.C, isim, soyisim, medeni hali )

▪     İletişim bilgileriniz (Telefon numaralarınız, iletişim adresi, elektronik posta adresiniz )

▪     Hukuki İşlem Bilgileri ( olası bir hukuki anlaşmazlıkta kimlik doğrulama amacıyla emniyet müdürlüklerine yapılması gereken kanuni bildirimlerde sisteme işlenen kimlik, iletişim bilgileri, muayenemizi ziyaretleri sırasında oluşan haksız fiil, hukuki uyuşmazlık ve sair durumlarda tutulan tutanaklarda, formlarda yer alan kişisel bilgiler

▪     Sağlık Bilgileri ( bazı durumlarda görme, işitme, yürüme ile ilgili sağlık sorunu olan danışanların bilgileri )

3- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Danışmanlık Merkezimizce işlenen kişisel verileriniz, Danışmanlık merkezimizin tabi olduğu ilgili mevzuata ve Kişisel Verileri Koruma Kanununun 8., 9. maddelerine uygun olarak aşağıda yazılı amaçlarla gerekli olduğu takdirde kamu kurum kuruluşlarına, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarılacaktır.

 

4. Süre

Kişisel Verileriniz KVKK başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer    mevzuatlarda zorunlu kılınan sürelere (zamanaşımı süreleri gibi kanuni süreler, meşru menfaate ilişkin süreler dahilinde) uygun şekilde her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe işlenecektir.

Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Danışmanlık merkezi tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

5. Yurtdışına Veri Aktarımı:

Kişisel Verileri Koruma Kanununun 4/2. maddesinde düzenlenen ilkeler uyarınca ilgili kişilere ait işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak açık rıza metinleri almak suretiyle veya Kanunun 5/2., 6/3. maddelerinde öngörülen hallerde, açık rıza aranmaksızın, Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettikleri ve ilgili aktarım açısından Kişisel Verileri Koruma Kurulundan gerekli izinler alınarak, Danışmanlık merkezi faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir. Mevzuatın öngördüğü sınırlar çerçevesinde, gerekli tüm tedbirler alınarak, Danışmanlık merkezimiz ile olan hukuki ilişkiniz ve faaliyetiniz kapsamında, mevzuata uygun ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi aktarım amacı ile sınırlı olarak, ilgili kişilere ait ad, soyad, tc, telefon no, iletişim gibi ilgili kişilere ait kişisel bilgileriniz yurt dışına aktarılabilecektir.

6. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri:

 

Kişisel verileriniz; sunduğumuz hizmetler, yukarıda belirtilen kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda;, hasta başvuruların alınması, kayıt işlemlerinin yapılması, matbu formların düzenlenmesi, sağlık hizmetleri kapsamında tıbbî teşhis, tedavi ve sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesi, muhasebe, finans, mali, hukuki işlem bilgilerinin işlenmesi suretiyle, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kişisel verileriniz işlenmekte ve toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Danışmanlık merkezimizin tabi olduğu yasal düzenlemelere uygun olarak, ilgili kişinin açık rızasına dayalı olarak işlenmektedir. Ayrıca, açık rıza aranmaksızın aşağıda yazılı hukuki sebeplere bağlı olarak kişisel verileriniz işlenmektedir. Buna göre; kişisel verileriniz,

▪     Kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle,

▪     Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

▪     Danışmanlık merkezimiz ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

▪     Kişisel verinin, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

▪     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

▪     İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebepleriyle,

Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. maddelerine, Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5/1-h. maddesine uygun olarak belirtilen amaçlara sınırlı olarak işlenmekte, toplanmakta ve aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz Danışmanlık merkezinin faaliyetleri kapsamında ilgili mevzuatlarda yazılı süre kadar muhafaza edilerek saklanmaktadır.

7. Kişisel Veri Sahibinin Hakları ( Başvuru Hakkı ) :

Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre veri sorumlusu olarak; ‘’ DANIŞMANLIK MERKEZİ’’ Şair Eşref bulvarı Kültür Mah. No:51 Hak Apt. K:1 D:1 Alsancak Konak İZMİR adresine, kişisel veri sahibi olan ilgili kişi hazırlamış olduğunuz talep dilekçenizin imzalı bir nüshasını muayene adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Danışmanlık merkezimize bildirdiğiniz ve Danışmanlık merkezimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle [email protected] adresine elektronik posta göndererek, yapacağınız şahsi başvuru ile, Noter vasıtasıyla yapacağınız başvuru veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirlediği yöntemlerle iletebilirsiniz.

Kanunun 11. maddesi uyarıca; herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili olarak;

a.      Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.      Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c.      Kişisel                 verilerin     işlenme      amacını               ve               bunların amacına   uygun         kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.      Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e.      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f.       KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g.      Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,

h.      İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.       Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

6698 sayılı KVK Kanunu 13/1. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla yapacağınız başvurularınızı yazılı olarak veya KVK Kurumunun belirlediği yukarıda yazılı yöntemlerle Danışmanlık merkezimize iletmeniz gerekmektedir. Danışmanlık merkezimiz, başvuruda yer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca

belirlenen tarifedeki ücret talep edilecektir. Bu kapsamda ilgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her bir sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya karşı verilecek cevabın CD, flaş bellek gibi elektronik kayıt ortamında verilmesi halinde Danışmanlık merkezimiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının gerektirdiği maliyet miktarını geçmeyecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip,

“DANIŞMANLIK MERKEZİ”   tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.